Space Capture

สินค้า เกี่ยวกัน สแกน 3มิติ สถานที่ ห้อง อาคาร เพื่อใช้ในงาน Virtual Tour, Twins World เพื่อเข้าท่องเที่ยวเสมือน ซื้อของ Online หรือ สแกนเพื่อเก็บข้อมูลในการสำรวจ Survey วัดขนาดสถานที่, เพื่อออกแบบงานก่อนสร้าง AEC, BIM

Showing all 9 results